MENU              SERWIS              REGULAMIN              KONTAKT

Warunki gwarancji i serwis rowerów

Poniżej znajda Państwo informacje o gwarancji i autoryzowanych serwisach sprzedawanych przez nas marek.

Warunki gwarancji na rowery Romet

1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie roweru, na który została wydana niniejsza karta gwarancyjna i odpowiada jedynie za ukryte wady materiałowe. Sprzedawca zobowiązany jest wydać kupującemu rower pełnowartościowy, nadający się do eksploatacji, po przeprowadzeniu jego montażu w sposób wskazany w instrukcji obsługi. Odpowiednie przygotowanie roweru do jazdy Sprzedawca potwierdza właściwym wpisem w niniejszej Karcie gwarancyjnej. Kupujący powinien się upewnić, czy Sprzedawca potwierdził przygotowanie roweru wpisem do Karty gwarancyjnej, gdyż w przypadku braku takiego wpisu Gwarancja nie będzie uznana za ważną. W
przypadku sprzedaży internetowej - jeśli rower został przesłany kupującemu w stanie nie przygotowanym do jazdy - Kupujący jest zobowiązany, pod warunkiem utraty uprawnień z Gwarancji, w terminie 7 dni od dnia zakupu - zlecić autoryzowanemu punktowi serwisowemu przygotowanie roweru do jazdy oraz dokonanie właściwego wpisu do Karty gwarancyjnej.
2. Kupujący zobowiązany jest do wykonania czynności obsługowych i regulacyjnych zgodnie z instrukcją obsługi roweru, w szczególności: konserwacji i smarowania, dokręcenia połączeń gwintowych, regulacji mechanizmów. Gwarancja nie obejmuje wad roweru powstałych w skutek niewłaściwego, lub niezgodnego z instrukcją obsługi
użytkowania, przechowywania, niewłaściwej obsługi i konserwacji oraz wynikłych po sprzedaży zdarzeń losowych, w szczególności uszkodzeń mechanicznych powstałych np. w wyniku przeciążeń lub wypadków (deformacja obręczy kół, wygięcie lub złamanie tylnej przerzutki, wygięcie wspornika siodła, naruszenie geometrii ramy itp.)
3. Gwarancją nie są objęte podzespoły podlegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji: połączenia gwintowe, naturalne zużycie się elementów ruchomych układu napędowego, regulacja hamulców, wymiana klocków hamulcowych, rozciągnięcie łańcucha, zębatek tylnych i przednich w układzie napędowym roweru, a także żarówki,
części plastikowe, ogumienie, cięgna, centrowanie kół.
4. Gwarancja traci ważność w przypadku gdy Klient: dokona naprawy w nieuprawnionym punkcie serwisowym, dokona zmian konstrukcyjnych towaru, dokona podmiany podzespołów, przerobi lub podrobi kartę gwarancyjną.
5. Gwarant ma prawo odmowy uwzględnienia gwarancji, gdy Klient nie przedłoży oryginału karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu lub gdy te dokumenty będą nieczytelne. W/w dokumenty należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
6. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące i liczony jest od daty zakupu, potwierdzonej na karcie gwarancyjnej przez punkt sprzedaży.
7. Reklamację z tytułu wad roweru należy zgłaszać w autoryzowanym punkcie serwisowym, wskazanym w załączniku gwarancji lub punkcie zakupu roweru. Poddawany reklamacji rower powinien mieć dokładny opis występujących w nim wad. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji spowodowane niepełnym lub błędnym opisem usterki. W przypadku wysyłki roweru do gwaranta lub autoryzowanego serwisu Kupujący powinien zadbać o właściwe zabezpieczenia na czas transportu, albowiem ewentualne uszkodzenia powstałe w czasie transportu nie są objęte Gwarancją.
8. Naprawa wadliwego roweru powinna nastąpić w odpowiednim terminie, do 21 dni, a w przypadku zamówienia wadliwego podzespołu u producenta lub odesłania roweru do naprawy u producenta, 30 dni.
9. Wymiana roweru wadliwego na wolny od wad następuje wyłącznie w przypadku niemożliwości dokonania w odpowiednim terminie naprawy zapewniającej pełną sprawność eksploatacyjną roweru przewidzianą warunkami technicznymi.
10. Kupujący powinien się upewnić, czy Sprzedawca dokonał wpisu nabywanego sprzętu do Karty Gwarancyjnej (nazwa, typ roweru, data sprzedaży i pieczątka Sprzedawcy, odpowiedni wpis dotyczący właściwego przygotowania pojazdu do jazdy), pod rygorem wynikających z niniejszej Karty gwarancyjnej niekorzystnych skutków prawnych.
11. Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
12. Gwarantem jakości towaru jest ARKUS&ROMET Group Sp. z o.o. z siedzibą w Podgrodziu 32C, 29-200 Dębica.

Sieć autoryzowanych serwisów firmy Romet

Warunki gwarancji na rowery Karbon

1. Gwarant (Longway Poland Sp. z o. o.) udziela 24-miesięcznej gwarancji na zakupiony przez Państwa rower. Czas trwania gwarancji liczony jest od daty zakupu.
2. Sprzedawca jest zobowiązany wydać rower pełnosprawny, wyregulowany, nadający się do natychmiastowej eksploatacji. W przypadku zakupu internetowego przygotowanie roweru do eksploatacji leży po stronie użytkownika i wykonuje to na własny koszt.
3. Klient będzie poinformowany o sposobie zrealizowania gwarancji w ciągu 14 dni.
4. W ramach gwarancji wymienia się lub naprawia uszkodzone części na koszt gwaranta.
5. Klient zobowiązany jest dokonać pierwszego przeglądu w terminie 30 dni od daty zakupu. Koszt wykonania przeglądu pokrywa użytkownik. Brak przeglądu potwierdzonego przez serwis powoduje
unieważnienie gwarancji.
6. Reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu roweru lub w autoryzowanym punkcie serwisowym wskazanym przez sprzedawcę. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć rower czysty do punktu serwisowego
na własny koszt, a po naprawie musi swój pojazd odebrać.
7. Gwarancja traci swą ważność w przypadku, gdy Klient:
- dokona naprawy w nieuprawnionym punkcie serwisowym,
- dokona zmian konstrukcyjnych towaru,
- zmieni zapisy na karcie gwarancyjnej,
- zgubi rachunek i kartę gwarancyjną, lub gdy zapisy na tych dokumentach są nieczytelne.
8. Punkt serwisowy w momencie przyjmowania roweru do naprawy i później po naprawie powinien dokładnie opisać stan roweru.Sprawdzenie czy opis jest zgodny ze stanem faktycznym leży w interesie kupującego.
9. W przypadku odmowy przyjęcia roweru do naprawy gwarancyjnej przez punkt serwisowy, kupujący ma prawo żądać pisemnego uzasadnienia.
10. Kupującemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji wydanej przez punkt serwisowy. Odwołanie należy skierować do producenta, załączając komplet dokumentacji związanej z reklamacją.
11. Punkt serwisowy zobowiązany jest do odnotowania naprawy gwarancyjnej przez wpis na karcie gwarancyjnej.
12. Niniejsze warunki gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z ust. z dn. 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego.
13. Producentem jest Longway Poland Sp. z o.o., ul. Parzniewska 4A, 05-800 Pruszków; tel: 22 407-24-18
14. Karta gwarancyjna jest ważna jedynie z pieczątką dystrybutora i punktu sprzedaży wraz z podpisem i datą oraz wpisaną nazwą modelu i numerem fabrycznym roweru.

Sieć autoryzowanych serwisów firmy Karbon

 

 

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

Nazwy produktów, znaki towarowe (loga) i ich zdjęcia oraz opisy są wyłączną własnością producentów, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i prezentacji produktów.

Projekt i wykonanie: Studio Reklamy Samatix
Click Shop | Hosting home.pl